Nếu bạn đã từng thắc mắc Get at là gì và cấu trúc chuẩn của cụm từ này trong tiếng Anh thì bạn không nên bỏ qua bài viết này. Lời giải chi tiết và ví dụ thực tế sẽ giúp học sinh làm rõ những băn khoăn của mình.

Ý nghĩa của cụm từ GET AT

1/ Chỉ trích

Ex: His boss is always GETTING AT him for arriving late.

Ông chủ luôn chỉ trích anh ấy vì đến muộn.

2/ Có ý, ý định, ý muốn

Ex: What do you think she’s GETTING AT? I’ve no idea what she wants.

Bạn nghĩ xem cô ấy đang có ý gì? Tôi không hiểu cô ấy muốn gì cả.

3/ Có thể tiếp cận, tìm kiếm hay truy cập

Ex: It’s on the top shelf and I can’t GET AT it.

Nó nằm trên giá cao nhất rồi, tôi không thể với tới nó.

4/ Đe dọa, hối lộ

Ex: The gangster GOT AT the jury, who found them not guilty of all charges despite the evidence presented in court.

Băng đảng này đã hối lộ quan tòa, người mà phán họ vô tội ở tất cả các cáo buộc mặc dù các bằng chứng đã phơi bày tại tòa án.

Cấu trúc GET AT SOME THING

Ý nghĩa: Khi ai đó đang đạt được điều gì đó, họ có ý nghĩa đó hoặc đang cố gắng thể hiện nó

Ex: I’m not sure what you’re getting at – don’t you think I should come tonight?

Tôi không chắc bạn đang nhận được gì – bạn không nghĩ tôi nên đến tối nay sao?

Ex: What do you think the poet is getting at in these lines?

Bạn nghĩ nhà thơ đang tâm đắc điều gì ở những dòng này?

Ex: It’s not clear what he’s getting at in this section of the article.

Không rõ anh ấy nhận được gì trong phần này của bài báo.

Ex: She didn’t understand what her husband was getting at.

Cô không hiểu chồng mình đang làm gì.

Ex: It’s obvious what he’s getting at. He wants you to cook dinner.

Rõ ràng là những gì anh ấy đang nhận được. Anh ấy muốn bạn nấu bữa tối.

Ex: What are you getting at?

Bạn đang nhận được gì vào?

Ex: What they’re getting at is that they think the house is overpriced.

Những gì họ nhận được là họ nghĩ rằng ngôi nhà được định giá quá cao.

Các cụm từ liên quan:

 • about
 • bounce
 • cant
 • canvass
 • counterpose
 • drop
 • grab
 • how about…? idiom
 • imply
 • indication
 • insinuate
 • insinuating
 • intimate
 • maybe
 • move
 • on the table idiom
 • overtone
 • proposition
 • put sth to sb
 • table

Cấu trúc GET AT SOME BODY

1/ Chỉ trích một người liên tục

Ex: He keeps getting at me and I really don’t know what I’ve done wrong.

Anh ấy liên tục tấn công tôi và tôi thực sự không biết mình đã làm gì sai.

Cụm từ liên quan:

 • admonish
 • admonitory
 • barracking
 • bawl
 • be a reproach to sb/sth idiom
 • be in sb’s face idiom
 • beat yourself up
 • berate
 • carpet
 • chastise
 • flay sb alive idiom
 • give sb what for idiom
 • lecture
 • put sb in their place idiom
 • rollicking
 • scold
 • telling-off
 • there’ll be hell to pay idiom
 • ticking-off
 • wigging

2/ Để gây ảnh hưởng bất hợp pháp đến một người, thường bằng cách cung cấp tiền cho họ hoặc đe dọa họ

Ex: The accused claimed that the witness had been got at.

Bị cáo cho rằng nhân chứng đã bị bắt tại.

Cụm từ liên quan:

 • Augean
 • bad cheque
 • bagman
 • baksheesh
 • bribe
 • embezzlement
 • extortion
 • false accounting
 • fraud
 • fraudulence
 • insider dealing
 • match-fixing
 • money laundering
 • pass sth off as sth
 • pay sb off
 • perjury
 • phishing
 • pyramid scheme
 • siphon
 • the Augean Stables idiom

Cụm từ đi với GET khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *