Để trau dồi kỹ năng viết luận, bên cạnh việc nắm vững được dàn ý của bài, bạn cần phải đọc nhiều các bài viết khác nhau. Việc đọc giúp bạn xây dựng ý tưởng, lập luận và cải thiện vốn từ. Chính vì điều này, Luận văn 1080 đã tổng hợp các bài luận tiếng Anh theo chủ đề giúp bạn có tư liệu hoàn hảo ôn tập chuẩn bị cho các bài thi sắp tới.

Mẫu bài luận tiếng Anh về chủ đề giáo dục – Importance of Education

Nội dung chính:

 • Trong nội dung tổng hợp các bài luận tiếng anh theo chủ đề, Luận văn 1080 giới thiệu đến bạn topic thường gặp nhất là Education.
 • Các bài luận tiếng Anh về chủ đề giáo dục thường đề cập đến tầm quan trọng của giáo dục trong cuộc sống hiện nay.
 • Giáo dục tác động đến con người từ những điều nhỏ nhặt (việc đọc chữ, đọc sách, tìm hiểu kiến thức) đến những điều lớn lao (trong công việc, giúp con người trưởng thành hơn từng ngày…)

Tham khảo các bài luận tiếng Anh về chủ đề giáo dục

Từ vựng quan trọng:

Từ vựng

Phiên âm

Dịch nghĩa

education

/ˌedʒ.ʊˈkeɪ.ʃən/

Giáo dục

better communication

/ˈbet.ər/ /kəˌmjuː.nɪˈkeɪ.ʃən/

Giao tiếp tốt hơn

technical skills

/ˈtek.nɪ.kəl/

/skɪl/

Kỹ năng kỹ thuật

improves

/ɪmˈpruːv/

Cải thiện

literate

/ˈlɪt.ər.ət/

Biết chữ

Tham khảo đoạn trích: Importance of Education in Life – Tầm quan trọng của giáo dục trong cuộc sống

First of all, Education teaches the ability (khả năng) to read and write. Reading and writing is the first step (bước đầu tiên) in Education. Most information is done by writing (bằng cách viết). Hence, the lack of writing skill (thiếu kỹ năng viết) means missing out on a lot of information. Consequently, Education makes people literate (làm cho mọi người viết chữ).

Link tải miễn phí: https://docs.google.com/document/d/1GW4UyWtxGHnDV0w-6XV1JGELmyWv766CCeclh0FJGE4/edit

Mẫu bài luận văn tiếng Anh chủ đề ô nhiễm – Pollution

Nội dung chính:

 • Trong nội dung tổng hợp các bài luận tiếng Anh theo chủ đề, Luận văn 1080 sẽ giới thiệu đến chủ đề được nhiều người quan tâm nhất chính là ô nhiễm môi trường.
 • Bài luận tiếng Anh cập đến vấn đề ô nhiễm ảnh hưởng đến môi trường và con người như thế nào.
 • Bài viết đã xem xét các tác động của ô nhiễm ở nhiều khía cạnh khác nhau và làm thế nào để giảm thiểu nó.

Từ vựng quan trọng tổng hợp các bài luận tiếng anh theo chủ đề Pollution

Từ vựng

Phiên âm

Dịch nghĩa

acknowledge

/əkˈnɒl.ɪdʒ/

Thừa nhận

damage

/ˈdæm.ɪdʒ/

Hủy hoại

harm

/hɑːm/

Làm hại

global warming

/ˈɡləʊ.bəl/

/ˈwɔː.mɪŋ/

Nóng lên toàn cầu

reduce pollution

/rɪˈdʒuːs/

/pəˈluː.ʃən/

Giảm thiểu ô nhiễm môi trường

Tham khảo đoạn trích

Pollution affects the quality of life more than one can imagine (tưởng tượng). It works in mysterious (bí ẩn) ways, sometimes which cannot be seen by the naked eye. However, it is very much present (hiện diện) in the environment. For instance, you might not be able to see the natural gases (khí tự nhiên) present in the air, but they are still there. Similarly, the pollutants which are messing up (xáo trộn) the air and increasing the levels of carbon dioxide is very dangerous for humans. Increased level (mức độ tăng) of carbon dioxide will lead to global warming.

Link tải miễn phí: https://docs.google.com/document/d/1kfVCmLTXg5XAOS11qb4M_oImNCYYuzvhKjZWjj2erpE/edit#heading=h.8vuh7r9s3jn4

Các bài luận tiếng Anh về chủ đề kinh tế – Economy

Nội dung chính:

 • Bài luận tiếng Anh đã làm sáng tỏ vấn đề phát triển kinh tế và sự nghèo đói.
 • Bên cạnh đó, bài luận còn xoáy sâu mối quan hệ giữa môi trường và việc phát triển kinh tế đồng thời đưa ra những quan điểm của bản thân.

Tham khảo từ vựng 

Từ vựng

Phiên âm

Dịch nghĩa

solution

/səˈluː.ʃən/

Giải pháp

tragedy

/ˈtrædʒ.ə.di/

Thảm kịch

unsustainable

/ˌʌn.səˈsteɪ.nə.bəl/

Không bền vững

agricultural

/ˌæɡ.rɪˈkʌl.tʃər.əl/

Nông nghiệp

industrialization

/ɪnˌdʌs.tri.ə.laɪˈzeɪ.ʃən/

Công nghiệp hóa

Bài luận tham khảo

It is true that some people contend that economic growth is the only solution to the global problems of hunger and poverty (đói và nghèo). Others, however, argue (tranh cãi) for an end to economic growth to conserve (bảo tồn) our environment. I agree completely with this second view (quan điểm thứ hai).

Those who see economic growth alone as the sole cure for the tragedy of world hunger and poverty propose one major argument (lập luận chính). Only the growth of the economies of the developing countries will provide the poor with the wealth to afford the basic necessities (nhu cầu cơ bản) of life. The profits made by corporations who are responsible for this economic growth will trickle down in the form of financial benefits (lợi ích tài chính) to be enjoyed by the starving and needy. This view has justified the age of imperialism (chủ nghĩa đế quốc) and the destruction of the livelihood of millions in the name of progress.

On the other hand, there are countless (vô số, không đếm được) examples to support the opposing view that economic growth results in environmental destruction. Firstly, this is true for developing countries, where lowland rainforests (khu rừng nhiệt đới thấp) have been cleared and unsustainable (không bền vững) agricultural practices introduced (giới thiệu) to produce cash crops, often for export (xuất khẩu). Secondly, it is also true for developed economies (nền kinh tế phát triển). For example, the continued use of fossil fuels (nhiên liệu hóa thạch), which provide the energy for growing industrialization, causes global warming. This leads to a rise in sea levels (mực nước biển), which will eventually make tens of millions of poor people in Bangladesh homeless.

In conclusion, the economic growth which is not sustainable (bền vững), must be stopped. If it is not based on meeting human needs rather than generating profits (tạo ra lợi nhuận), such growth will only create more poverty and lead to more hunger in the world by destroying (phá hủy) natural resources.

IELTS Writing Task 2 Topic – Nature

Nội dung chính:

 • Cây xanh được xem là người bạn thân thiết của con người. Vai trò của cây xanh trong cuộc sống là vô cùng quan trọng.
 • Trong nội dung tổng hợp các bài luận tiếng Anh theo chủ đề, Bài luận Nature giúp chúng ta trả lời câu hỏi Tầm quan trọng của cây xanh và Những giải pháp cần có để cứu lấy chúng là gì? Từ đó, hướng con người đến những hành động tốt hơn.

Từ vựng quan trọng

Từ vựng

Phiên âm

Dịch nghĩa

natural balance

/ˈnætʃ.ər.əl/

/ˈbæl.əns/

Cân bằng tự nhiên

responsibility

/rɪˌspɒn.sɪˈbɪl.ə.ti/

Nhiệm vụ

evaporation

/ ɪˌvæp.əˈreɪ.ʃ ə n

Bay hơi

illegal

/ɪˈliː.ɡəl/

Không hợp lệ

government

/ˈɡʌv.ən.mənt/

Chính phủ

Tham khảo đoạn trích:

The human has become aware (nhận thức) and serious (nghiêm túc) about this issue and started doing the best they can do to save trees. The forest departments (cơ quan kiểm lâm) and government have banned the illegal cutting of trees. And they are going digital so that they can save paper which will reduce (giảm) the number of trees cut down for making paper.

Link tải miễn phí: https://docs.google.com/document/d/1iqWMlrvtlCfwOy6FwVocqpS55Lx6DgqyQaeVFOYbZuM/edit

Nếu để ý các bài luận tiếng Anh theo chủ đề ở trên, chắc hẳn bạn đã thấy, mỗi chủ đề đều có những từ ngữ học thuật, chuyên ngành riêng. Do đó, nếu vốn kiến thức và từ vựng chưa đủ sẽ khiến bạn gặp khó khăn, tham khảo ngay cách viết luận văn tiếng Anh hay và hiệu quả.

Bài luận mẫu tiếng Anh theo chủ đề sở thích – Hobby

Nội dung chính: Các bài luận tiếng Anh theo chủ đề sở thích thường rất dễ viết. Bài luận sẽ đưa ra những lợi ích của việc bạn có một sở thích nào đó như: quên đi lo lắng, khiến cuộc sống thú vị hơn… Tuy nhiên, chúng ta cũng cần bám sát dàn ý chuẩn của bài luận.

Từ vựng quan trọng

Từ vựng

Phiên âm

Dịch nghĩa

monotonous

/məˈnɒt.ən.əs/

Đơn điệu

stress buster

/ˈstres ˌbʌs.tər/

Giảm căng thẳng

satisfy

/ˈsæt.ɪs.faɪ/

Thỏa mãn

spiritually

/ˈspɪr.ɪ.tʃu.ə.li/

Tinh thần

financially

/ˈfaɪ.næns/

Tài chính

Tham khảo đoạn trích:

Moreover, hobbies can also be a source of extra income. For instance, if you like painting, you can actually sell your art to make some extra money. Likewise (tương tự) , if you have a knack for dancing (khiêu vũ), you may teach dance classes to people on your holidays. This way your hobby a benefit you both spiritually (tinh thần) and financially as well.

Link tải miễn phí: https://docs.google.com/document/d/1-0vC7w5UcLlPdS98Yg3m_zrH4YqMjAi1V15hbMSZ1oY/edit#heading=h.evg70e4vd7tm

Tổng hợp các bài luận tiếng Anh theo chủ đề – Family

Nội dung chính: Bài luận đã cho người đọc thấy được tầm quan trọng của gia đình là gì? Mỗi thành trong gia đình giúp đỡ và tiếp sức cho nhau trong cuộc sống như thế nào?

Từ vựng quan trọng

Từ vựng

Phiên âm

Dịch nghĩa

socialize

/ˈsəʊ.ʃəl.aɪz/

Giao lưu

doubt

/daʊt/

Nghi ngờ

cheer you up

/tʃɪər/

/juː/

/ʌp/

Cổ vũ bạn

pillars of strength

/ˈpɪl.ər/

/əv/

/streŋθ/

Trụ cột sức mạnh

achieve

/ əˈtʃiːv /

Hoàn thành, đạt được

Tham khảo đoạn trích:

Within each family member, lies my strength (sức mạnh). My mother is my strength as I can always count on (trông cậy) her when I need a shoulder to cry on. She believes in me more than any other person. She is the backbone (trụ cột) of our family. My father is someone who will always hide away his troubles (rắc rối) for the sake of his family.

Link tải miễn phí: https://docs.google.com/document/d/1ij84m4QGUy7nl3K0DE–nySGxE4Gax3aUU2GBy4Dli4/edit#heading=h.3ty6ayquqdcg

Bài luận tiếng Anh theo chủ đề – Teachers Day

Nội dung chính: Thầy, cô đã cho chúng ta những gì? Công việc thầm lặng của thầy, cô trên giảng đường giúp chúng ta như thế nào? Đó là những điều bài luận hướng tới nhằm ca ngợi công lao to lớn của những người làm nghề nhà giáo.

Từ vựng quan trọng

Từ vựng

Phiên âm

Dịch nghĩa

aware

/ əˈweə r /

Nhận thức

honor

/ˈɒn.ər/

Tôn kính

unnoticed

/ʌnˈnəʊ.tɪst/

Không được ghi nhận

discipline

/ˈdɪs.ə.plɪn/

Kỷ luật

gratitude

/ˈɡræt.ɪ.tʃuːd/

Lòng biết ơn

Tham khảo đoạn trích:

The contributions and efforts (nỗ lực) made by teachers never go unnoticed. This led to the inauguration (lễ khánh thành) of the Teacher’s day which seeks to celebrate the efforts made by the teachers. In India, we celebrate (kỷ niệm) the teacher’s day on the birthday of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan who was known as a man of many great qualities and attributes.

Link tải miễn phí https://docs.google.com/document/d/1hlKm0ZQVO9gs86_rw4k03clhUb6tk3HvQYwArktS8Q/edit

IELTS Essay Sample – Dream

Nội dung chính: 

 • Có người đạt được ước mơ của bản thân, có người lại không. Cần những yếu tố nào để đạt được từng bước tiến gần đến những điều mình mong đợi.
 • Trong nội dung tổng hợp các bài luận tiếng anh theo chủ đề, bài luận chủ đề ước mơ sẽ thảo luận cùng bạn.

Từ vựng quan trọng

Từ vựng

Phiên âm

Dịch nghĩa

discuss

/dɪˈskʌs/

Thảo luận

determination

/dɪˌtɜː.mɪˈneɪ.ʃən/

Sự quyết tâm

staying motivated

/steɪ/

/ˈməʊ.tɪ.veɪ.tɪd/

Duy trì động lực

positive

/ˈpɒz.ə.tɪv/

Lạc quan

reward yourself

/rɪˈwɔːd/

/jɔːˈself/

Tự thưởng bản thân

Tham khảo đoạn trích:

Everyone has a dream in his life which they want to achieve (đạt được, hoàn thành) when they grow up. Some kids want to become rich so that they can buy anything and some want to be a doctor, lawyer, or engineer. But only you know that for achieving these goals (mục tiêu) you have to work hard and stay attentive to it. In this essay on my dream, we are going to discuss (tranh luận, thảo luận) the basic things that will help in achieving my dream.

Link tải miễn phí https://docs.google.com/document/d/1lbQCkAEwEMBBFrCWiZ4xwo56oyttRLKfhLSecMtI224/edit#heading=h.ltzrhjozuygh

Essay on Success – Bài luận tiếng Anh theo chủ đề mới nhất

Nội dung chính:

 • Thành công là gì? Ai cũng mong muốn đạt được thành công nhưng điều gì sẽ khiến bạn thành công?
 • Những điều bạn cần bỏ ra là gì? Tất cả sẽ được giải đáp trong bài Essay on Success .

Từ vựng quan trọng

Từ vựng

Phiên âm

Dịch nghĩa

perspective

/pəˈspek.tɪv/

Quan điểm

glamour

/ˈɡlæm.ər/

Sự hào nhoáng

lifestyle

/ˈlaɪf.staɪl/

Lối sống

dedication

/ˌded.ɪˈkeɪ.ʃən/

Cống hiến

desire

/dɪˈzaɪər/

Khao khát

Tham khảo đoạn trích:

Moreover, people compare (so sánh) different people performance to evaluate their success. But success is not something that you can copy from others. You have to make your own path (con đường riêng) to achieving success. In modern-day, people are obsessed (ám ảnh) with success because of the glamour and lifestyle of successful people (người thành công).

Link tải miễn phí https://docs.google.com/document/d/1y8ZcH11HKu3RofxxVLJlcIqWOA2VqBL1xslTsGKRCCk/edit

Bài luận tiếng Anh theo chủ đề hay nhất – Healthy Food

Nội dung chính:

 • Bài luận mang đến cho người đọc những kiến thức hữu ích về việc ăn uống lành mạnh.
 • Bên cạnh đó, bài viết cũng nhắc đến những tác động xấu của thức ăn nhanh.

Từ vựng tham khảo

Từ vựng

Phiên âm

Dịch nghĩa

nutrient

/ˈnjuː.tri.ənt/

Chất dinh dưỡng

encourage

/ɪnˈkʌr.ɪdʒ/

Khuyến khích

impact

/ˈɪm.pækt/

Tác động, ảnh hưởng

junk food

/dʒʌŋk/

/fuːd/

Đồ ăn vặt

consumption

/ kənˈsʌmp.ʃ ə n /

Tiêu thụ

Tham khảo đoạn trích: 

Similarly, obesity (béo phì) is the biggest problems our country is facing now. People are falling prey to obesity faster than expected (nhanh hơn dự kiến). However, this can still be controlled. Obese people usually indulge (ăn, thưởng thức) in a lot of junk food. The junk food contains sugar, salt fats and more which contribute (góp phần) to obesity. Healthy food can help you get rid of (loại bỏ) all this as it does not contain harmful things.

Link tải miễn phí: https://docs.google.com/document/d/1LTR781slro0WZGQGHekHW8bXrZWGqdcM0VUuHt_76GM/edit#heading=h.co7pq8vegqo9

Hoặc rõ ràng hơn, viết luận văn tiếng Anh rất mất thời gian và dễ mắc những lỗi sai không đáng có. Chính vì thế bạn có thể tham khảo dịch nhận viết luận văn tiếng Anh để tiết kiệm thời gian và đạt hiệu quả cao.

Bài viết đã giới thiệu đến bạn tổng hợp các bài luận tiếng Anh theo chủ đề đặc sắc, chi tiết và được đánh giá cao. Mong rằng đây sẽ là nội dung hữu ích giúp bạn ôn tập cho kỳ thi sắp tới tốt hơn. Tham khảo thêm các bài viết khác tại Luận văn 1080 để nhận thêm nhiều bài học thú vị.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *