GET TO là gì

Get to là gì?

Tháng Năm 6, 2021 Enetviet 0

Ý nghĩa của cụm từ GET TO 1/ Tức giận Ex: Don’t let her GET TO you; she’s in a bad mood. Đừng để cô […]

GET AROUND TO là gì

Get round to là gì?

Tháng Năm 6, 2021 Enetviet 0

Ý nghĩa cụm động từ GET ROUND TO là đi vòng tới 1/ Cuối cùng cũng thành công nhờ nỗ lực làm gì đó Ex: […]

Get out of là gì?

Get out of là gì?

Tháng Năm 6, 2021 Enetviet 0

GET OUT OF nghĩa là gì? 1/ Tránh làm thứ gì đó mà bạn không muốn làm Ex: I said I wasn’t feeling well and […]

Get out là gì

Get out là gì?

Tháng Năm 6, 2021 Enetviet 0

Ý nghĩa cụm động từ GET OUT 1/ Rời khỏi nhà đến thăm nơi nào đó Ex: She doesn’t GET OUT much now she has […]

GET ON là gì

Get on là gì?

Tháng Năm 6, 2021 Enetviet 0

Ý nghĩa của cụm động từ GET ON 1/ Tiếp tục làm gì đó Ex: The teacher asked the pupils to GET ON with some […]

GET IN là gì

Get in là gì?

Tháng Năm 6, 2021 Enetviet 0

Ý nghĩa cụm động từ GET IN là gì? 1/ Sắp xếp cho ai đó làm việc trong nhà của bạn Ex: The air conditioning […]

Get down là gì?

Get down là gì?

Tháng Năm 6, 2021 Enetviet 0

Ý nghĩa cụm động từ GET DOWN 1/ Làm ai đó buồn, thất vọng, kiệt sức Ex: The miserable weather in winter really GETS me […]

GET BY ON LÀ GÌ

Get by on là gì?

Tháng Năm 6, 2021 Enetviet 0

Get by on nghĩa là gì? 1/ Quản lý 1 số lượng tiền nhất định Ex: It’s hard to GET BY ON my salary. Thật […]

GET AWAY WITH LÀ GIÀ?

Get away with là gì?

Tháng Năm 6, 2021 Enetviet 0

Ý nghĩa cụm từ GET AWAY WITH 1/ Không bị bắt, bị chỉ trích hoặc bị trừng phạt vì đã làm sai điều gì đó […]

Get away là gì?

Get away là gì?

Tháng Năm 6, 2021 Enetviet 0

Ý nghĩa cụm động từ GET AWAY 1/ Trốn thoát Ex: The robber GOT AWAY in a stolen car, which the police later found abandoned. […]